In het najaar van 2019 ontvangen circa 1.7 miljoen eenmanszaken per blauwe brief een nieuw btw-identificatienummer (btw-id) van de Belastingdienst. Dit nummer vervangt het huidige btw-nummer. De ondernemer gebruikt dit nummer op facturen, websites en voor handel binnen de EU.

 

Waarom een nieuw btw-id?

Privacywetgeving (AVG) zegt dat het BSN niet langer onderdeel mag zijn van het btw-nummer waarmee de ondernemer zich identificeert naar de markt. Daarom krijgen zij van de Belastingdienst dit btw-id. 

Andere rechtsvormen dan eenmanszaken, hebben geen BSN verwerkt in hun btw-identificatienummer. Voor hen verandert er niets.

 

Samenstelling btw-id

Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer en bestaat, net als nu, uit een reeks van 14 tekens: NL.9 cijfers.B01 (of hoger). Het verschil met het huidige btw-nummer is dat de 9 cijfers niet langer gerelateerd zijn aan een BSN. Het is een uniek ‘betekenisloos’ nummer en niet herleidbaar naar privacygevoelige gegevens. Voor het samenstellen wordt de modulo 97 berekening gebruikt. Dit voorkomt overlap met de 11 proef die gebruikt wordt om het BSN samen te stellen.

 

OB-nummer

De Belastingdienst blijft het BSN-gerelateerde nummer, eerder het btw-nummer genoemd, wel gebruiken bij communicatie rond de afhandeling van de omzetbelasting. Om een duidelijk onderscheid te maken met het btw-id, noemen we dit nummer vanaf 1 januari 2020 het omzetbelastingnummer (ob-nummer).  De ondernemer ziet het ob-nummer terug op het portaal waar hij btw-aangifte doet en in de brieven over de omzetbelasting die hij van de Belastingdienst ontvangt.

 

Belangrijkste veranderingen

Via de community van OSWO stelt de Belastingdienst de  aangesloten softwareontwikkelaars Financieel op de hoogte van de op handen zijnde veranderingen, zodat zij tijdig in de gelegenheid gesteld worden om aanpassingen in hun administratiesoftwarepakketten te verwerken.

 

De belangrijkste veranderingen voor softwareontwikkelaars, waarmee zij in hun administratiesoftware per 1 januari 2020 rekening mee moeten houden:

 • Het btw-identificatienummer (btw-id) van een eenmanszaak is niet langer te herleiden tot een BSN. Per 1 januari 2020 gebruikt de eenmanszaak het nieuwe btw-id.
 • De eenmanszaak zal het btw-id moeten gebruiken indien hij facturen genereert. Het vermelden van het btw-identificatienummer is een factuureis.
 • In VIES, bij Mini One Stop Shop (MOSS) en bij intracommunautaire transacties zal ook gebruik gemaakt worden van het nieuwe btw-id, vanaf 1 januari 2020.
 • Het voormalige btw-nummer (zonder NL ervoor) wordt vanaf 1 januari 2020 ‘omzetbelastingnummer (ob-nummer) genoemd en gebruikt voor communicatie met de Belastingdienst. 

 

Vragen/antwoorden

 1. Kan digipoort zodanig worden aangepast dat de business het nieuwe nummer volledig kan gebruiken en de Belastingdienst zelf omzet naar het oude btw-nummer? Als dit niet kan, waarom niet?

 

Antwoord
Het gebruik van het nieuwe btw-identificatienummer voor het doen van aangifte past niet in de oplossing die de Commissie van deskundigen heeft geadviseerd (de factuurvariant) en die door de Staatssecretaris van Financiën is omarmd. Binnen die oplossing blijft het omzetbelastingnummer in gebruik voor de communicatie met de Belastingdienst. Het nieuwe btw-identificatienummer moet worden gebruikt voor facturen, intracommunautaire transacties en de website.

Uitgangspunt van het programma is verder dat, door de hoge tijdsdruk, alleen het hoogstnoodzakelijke wordt uitgevoerd om de factuurvariant per 1 januari 2020 in te voeren. Aanpassing van digipoort past daar niet in.

 1. Welk btw-nummer moet de buitenlandse leverancier gebruiken voor facturen per januari 2020 over transacties uit 2019?

  Als de buitenlandse leverancier in 2019 het oude nummer kreeg van de NL klant en daarop wil gaan factureren, moet die leverancier dan gaan omzetten naar nieuwe nummer als de factuur in 2020 wordt uitgereikt (en ook als dat in 2019 had gemoeten)?

  Antwoord
  Ja, de buitenlandse leverancier moet voor alle facturen die worden gestuurd vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-identificatienummer van zijn Nederlandse klant (eenmanszaak) gebruiken.
 2. Hoe kan de leverancier checken of het oude nummer geldig is als VIES alleen online en actueel verificatie kan genereren?

  Hoe wordt ermee omgegaan dat dit helemaal fout gaat omdat de buitenlandse leverancier op het oude nummer gaat factureren en het oude nummer niet meer als geldig kan verifiëren? Hoe wordt NL bedrijf hiervan niet de dupe?

  Antwoord
  De leverancier kan bij zijn eigen Belastingdienst de geldigheid van het btw-identificatienummer van zijn klanten toetsen. In VIES kan de geldigheid van een btw-identificatienummer uitsluitend real time worden geverifieerd.
 3. Kan coulance worden gegeven voor foutief gebruik nummer?

  Antwoord
  Ja er zal gedurende een nader vast te stellen periode coulance worden gegeven voor foutief gebruik nummer.
 4. Hoe kan ik een BSN herkennen en onderscheiden van een normaal btw identificatie nummer? Wij willen natuurlijk niet klanten informeren die geen BSN gebruiken.

 

 1. Mogen wij toch een voorbeeld van de berekening van de 97 modulus proof ontvangen?

 2. Vervangt de 97 modulus proof de elf proef berekening, ofwel kan je straks met de 97 modulus proof, ook een controle uitvoeren op bestaande btw identificatie nummer van bijvoorbeeld een bv?

 1. Blijft de opbouw van de nieuwe btw identificatie nummers, nog steeds dezelfde lengte houden als de huidige btw identificatie nummers, ofwel 2 letters (NL), gevolgd door 9 cijfers, waarna 1 letter volgt en daarna 2 cijfers?


Antwoord 5-8

 

Nederland verandert per 1 januari 2020 het btw-identificatienummer van natuurlijke personen die btw-ondernemer zijn. Deze verandering is nodig in verband met privacyregelgeving.

 

Het btw-identificatienummer van niet-natuurlijke personen en van combinaties van natuurlijke personen verandert niet.

Het huidige btw-identificatienummer voldoet aan de Elf-proef. Het nieuwe voor natuurlijke personen niet.

Het nieuwe btw-Identificatienummer heeft de volgende kenmerken.

 • Het nummer is betekenisloos (er kan dus geen informatie aan ontleend worden) en identificeert een ondernemer of een van zijn administratieve eenheden.
 • Het nummer is 14 posities groot en is opgebouwd uit een reeks aaneensluitende cijfers, hoofdletters of de tekens ‘+’ en ‘*’.
 • Vooralsnog is de gehanteerde structuur;
  • Positie 1-2; 2 letters, met de landaanduiding ‘NL’.
  • Positie 3-11; 9 cijfers.
  • Positie 12; de letter ‘B’.
  • Positie 13-14; 2 cijfers.
 • Op termijn kan de structuur met uitzondering van de landaanduiding op positie 1-2 en de 2 cijfers op positie 13-14 wijzigen.
  Dat wil zeggen dat op de posities 3-12 cijfers, hoofdletters of de tekens ‘+’ en ‘*’ kunnen komen.
 • Voor niet natuurlijke personen en combinaties van natuurlijke personen blijft het huidige Btw-Identificatienummer – tot nader order – ongewijzigd;
  • Positie 1-2; de landaanduiding.
  • Positie 3-11; 9 cijfers, die de ondernemer identificeert. Deze reeks cijfers voldoet – net zoals dat nu het geval is - aan de zgn. Elf-proef.
  • Positie 12; de letter ‘B’.
  • Positie 13-14; 2 cijfers, het volgnummer van de administratieve eenheid binnen de onderneming.
 • Voor natuurlijke personen ziet, vanaf 1-1-2020, het nummer er als volgt uit;
  • Positie 1-2; de landaanduiding.
  • Positie 3-11; 9 cijfers. Deze reeks cijfers voldoet nooit aan de zgn. Elf-proef.
  • Positie 12; de letter ‘B’.
  • Positie 13-14; 2 cijfers. Controle getal conform een modulo 97 algoritme over het gehele nummer. Validatie conform onderstaand voorbeeld.

 

Validatie 97 algoritme

Het nieuwe btw-identificatienummer voor natuurlijke personen wordt gevalideerd door het om te zetten naar cijfers en dan de restwaarde te bepalen als het getal gedeeld wordt door 97. Die restwaarde moet gelijk zijn aan 1.

 1. Het controlegetal (op 13e en 14e positie) is een waarde in de reeks 02 – 98.
 2. Elke letter wordt vervangen door 2 cijfers, waarbij A = 10, B = 11, ..., Z = 35.
  De tekens ‘+’ en ‘*’ krijgen als cijfer 36 resp. 37.
 3. Bereken dan het getal modulo 97.
 4. Als de restwaarde gelijk 1 is, dan klopt het nummer op basis van het controlegetal en kan het Btw-Identificatienummer valide zijn.
 5. Als voorbeeld het nummer NL123456789B13
 6. 23211234567891113
 7. 23211234567891113 mod 97 = 1
 8. Correct!

Overigens voldoet de cijferreeks 123456789 niet aan de Elf-proef en is daarmee een geldig nummer op positie 3-11.

MOSS en VIES

Door het toekennen van een nieuw btw-identificatienummer aan ongeveer 1,7 miljoen natuurlijke personen lijkt het alsof er per 1 januari 2020 in Nederland heel veel nieuwe ondernemers bijkomen voor MOSS en VIES. Dat is niet het geval. Het gaat om bestaande ondernemers die een nieuw btw-identificatienummer krijgen. Deze verandering is gemeld aan belastingdiensten van andere EU-lidstaten zodat zij hierdoor niet verrast worden en er rekening mee houden.

 

bron: Belastingdienst

Powered by OrdaSoft!