1. Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)
 2. Eigen woning en echtscheiding
 3. Eigen woning: hypotheekverhoging
 4. Starters op de woningmarkt
 5. Studiekosten
 6. Resultaat overige werkzaamheden (ROW)
 7. Afkoop lijfrente
 8. Onjuiste verdeling – fiscaal partnerschap
 9. Ervenrekening
 10. Cryptovaluta 

 

image

Uw klant kan in een kalenderjaar extra uitgaven aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting: de persoonsgebonden aftrek (PGA). Het gaat dan bijvoorbeeld om extra uitgaven voor zorg, studie en giften. Kan een belastingplichtige zijn PGA in een bepaald kalenderjaar niet volledig verrekenen vanwege onvoldoende inkomen, dan ontstaat het zogenaamde restant PGA. Is dit het geval, dan schuift deze resterende PGA door naar het eerstvolgende kalenderjaar.

Het bedrag van het restant PGA staat afzonderlijk op het aanslagbiljet. Het is van belang dat u het juiste bedrag invult in de aangifte IB 2018. Als u dat bedrag opneemt in de aangifte IB 2018 van uw klant (onder ‘uitgaven die u voor 2018 hebt gedaan') krijgt uw klant sneller een definitieve aanslag. Vult u het niet of onjuist in? Dan doet de Belastingdienst dat voor u en moet u wachten totdat de aangifte door de Belastingdienst is geregeld en gecorrigeerd. De Belastingdienst stuurt uw klant nog een brief met daarin het bedrag van het restant PGA dat u in zijn aangifte kan opnemen. 

Meer informatie vindt u:

 

Is uw klant na 1 januari 2018 gehuwd, dan kan dit fiscale gevolgen hebben. Als uw klant er niet voor gekozen heeft in gemeenschap van goederen te trouwen, huwt hij vanaf 1 januari 2018 automatisch op huwelijkse voorwaarden. Besluit uw klant te scheiden, dan kan dit onder andere gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning. Uw klant kan alleen gebruik maken van deze aftrek als hij eigenaar is van zowel de eigen woning als de bijbehorende schuld. Betaalt uw klant voor een  woning die niet zijn eigendom is en heeft hij in het jaar van scheiding en de daaropvolgende jaren betaald voor deze woning? 

Als uw klant in 2018 is gescheiden, kan dit ook andere fiscale gevolgen hebben. Let hierbij op de volgende punten:

 • Gaat uw klant scheiden en neemt één van de ex-partners de woning over, let dan ook op de financieringskosten. Zorg er voor dat u alle bescheiden die betrekking hebben op deze kosten goed hebt vastgelegd. Leg ook de betalingsbewijzen goed vast zodat het duidelijk is wie welke kosten moet betalen. Controleer verder of de kosten die uw klant in aftrek neemt in de aangifte daadwerkelijk betrekking hebben op de hypotheek. Zo ja, dan komen de kosten mogelijk in aanmerking voor aftrek in de aangifte.    
 • Wat zijn de fiscale afspraken in het echtscheidingsconvenant? U verzorgt de aangifte volgens deze afspraken.
 • Het begrip woongenot speelt een belangrijke rol in de situatie van een gezamenlijke eigen woning. De waarde van het woongenot is gelijk aan het eigenwoningforfait. Blijft één van de partners na de scheiding in de gezamenlijke eigen woning wonen en heeft die een deel van de woning in eigendom? Dan geldt het andere deel als ‘ontvangen woongenot'. De blijvende partner moet het ontvangen woongenot opgeven als ontvangen alimentatie. De vertrekkende partner kan het verstrekte woongenot in aftrek brengen.

Meer informatie vindt u:

 

Heeft uw klant het afgelopen jaar zijn hypotheek verhoogd? Een verhoging van een hypothecaire lening kan verschillende gevolgen hebben voor de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde rente:

 • Als sprake is van de aankoop van een nieuwe woning kunnen de regels van de bijleenregeling hierbij een rol spelen.
 • Als de lening is aangegaan voor de financiering van oversluitkosten, boeterente en bouwrente, dan is de rente die is betaald voor dit deel van de lening niet aftrekbaar.
 • Ook de rente van leningen voor andere consumptieve bestedingen is niet aftrekbaar. 

  In de vooraf ingevulde aangifte (VIA) staat weliswaar een bedrag aan rente maar dat wil niet zeggen dat u het totale bedrag ook mag aftrekken. Houd rekening met de voorwaarden voor het aftrekken van de (extra) hypotheekrente.

Let op: als uw klant starter is op de woningmarkt dan bij het invullen van de aangifte goed op de af te trekken financieringskosten .

Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl/koopwoning.

 

 

De Belastingdienst constateert dat in de aangiften van starters op de woningmarkt relatief veel fouten staan als het gaat om de aftrekbare financieringskosten eigen woning. Het is niet altijd duidelijk welke kosten hieronder vallen en welke kosten wel en niet aftrekbaar zijn. Uit onderstaande opsomming blijkt de grote diversiteit van kosten voor het afsluiten van hypotheek.

image

Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl: 'Eigen woning - welke kosten mag ik aftrekken en welke niet?'

 

 

Belastingplichtigen mogen onder bepaalde voorwaarden scholingsuitgaven als aftrekpost opvoeren in de aangifte IB. Het is niet toegestaan om scholingsuitgaven af te trekken als nog sprake is van enige vorm van studiefinanciering, zoals het recht om te lenen bij Dienst Uitvoering & Onderwijs (DUO).

Wanneer is aftrek van (bepaalde) scholingsuitgaven wel toegestaan? Als een belastingplichtige geen studiefinanciering ontvangt en daarop ook geen recht heeft. Verder moet de betreffende studie of opleiding voor een (toekomstige) beroep zijn. En het moet gaan om een leertraject. Dat wil zeggen dat belastingplichtige kennis opdoet onder begeleiding of toezicht van bijvoorbeeld een leraar.

image

 

Uit voorgaande jaren blijkt dat het opgeven van ‘resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)’ (te) vaak niet gebeurt. Sommige belastingplichtigen vergeten die inkomsten in te vullen. Anderen weten niet precies welk bedrag zij als inkomsten moeten aangeven en welke kosten ze mogen aftrekken.

U moet ROW zelf aangeven in de aangifte IB.

Opdrachtgevers geven dergelijke betalingen voor werkzaamheden of diensten door aan de Belastingdienst. Dit is het geval als de opdrachtnemer niet in dienstbetrekking is bij de opdrachtgever, of de opdrachtnemer de werkzaamheden of diensten niet als ondernemer verricht. Deze gegevens staan echter niet in de vooraf ingevulde aangifte (VIA).

U geeft alle bedragen die uw klant voor zijn werkzaamheden heeft ontvangen aan als inkomsten uit overig werk. Dit gaat dus om inkomsten én onkostenvergoedingen. De kosten van de inkomsten uit overig werk die direct te maken hebben met deze inkomsten (zakelijke kosten) mag u aftrekken. Voor een aantal van deze kosten mag u een vast bedrag aftrekken. Er zijn ook kosten die u niet mag aftrekken, of alleen als ze boven een bepaald drempelbedrag uitkomen.

Meer informatie vindt u:

 

Als uw klant een lijfrenteverzekering afkoopt, moet u de afkoopsom in de aangifte vermelden. De afkoopsom is belast in box 1. Het valt de Belastingdienst op dat belastingplichtigen de in de VIA opgenomen afkoopsommen naar een onjuiste categorie in de aangifte verplaatsen of ze uit de aangifte verwijderen. Omdat de afkoop in de VIA al is ingevuld moet u de juistheid van het bedrag controleren aan de hand van de opgave van de bank of verzekeraar.

Over de afkoopsom moet uw klant meestal 20% revisierente betalen. Vaak geven belastingplichtigen de revisierente niet op in de aangifte. Als de lijfrenteverzekering is afgekocht binnen 10 jaar is sprake van de tegenbewijsregeling. In deze situaties is uw klant waarschijnlijk minder revisierente verschuldigd. U kunt het verschuldigde bedrag aan revisierente berekenen door de Rekentool Revisierente op de internetsite van de Belastingdienst te gebruiken.

Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.

 

 

Fiscale partners kunnen een aantal gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling verdelen. Dit geldt voor bepaalde inkomensbestanddelen van box 1 en inkomen box 2 en box 3. Om deze onderlinge verdeling toe te passen, moeten de partners het hele jaar elkaars fiscale partner zijn.

De verdeling van ‘inkomensbestanddelen box 1 eigen woning’ en de toedeling van ‘vermogensbestanddelen box 3’ blijkt niet altijd goed te gaan in aangiften van fiscale partners. Er ontstaat een onjuiste verdeling als fiscale partners:

 • meer of minder dan 100% van het te verdelen inkomensbestanddeel van de eigen woning aangeven en
 • minder dan 100% van de te verdelen vermogensbestanddelen aan elkaar toedelen

Het verdelen is makkelijker als beide partners samen aangifte doen.

In het online aangifteprogramma van de Belastingdienst kunt u aankruisen of uw klant ‘samen aangifte’ wilt doen. Het aangifteprogramma is voorzien van een verdeelscherm. U kunt schuiven met gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Het verdeelscherm van het aangifteprogramma rekent meteen door, dus u kunt zien wat het voor- of nadeel is van een andere verdeling.

De werkwijze in de door u gebruikte software kan verschillen van hoe het hier beschreven is. Neem contact op met uw softwareleverancier als u hierover vragen heeft.

De belangrijkste elementen die fiscale partners onderling kunnen verdelen zijn:

 • het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning
 • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3)
 • het (restant) persoonsgebonden aftrek

Fiscale partners kunnen de onderlinge verdeling wijzigen zolang de definitieve aanslagen van beide partners nog niet onherroepelijk zijn vastgesteld. Een definitieve aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.

Meer informatie vindt u op de pagina ‘Welke inkomsten en aftrekposten mag u verdelen?

 

 

De Belastingdienst ziet in de praktijk dat erfgenamen vaak ten onrechte vergeten een ervenrekening op te nemen in hun aangifte IB. De ervenrekening vormt een onderdeel van de totale (onverdeelde) nalatenschap. Erfgenamen moeten het saldo op de peildatum van een ervenrekening dan ook aangeven in box 3 van hun aangifte IB.

Krijgt u met een dergelijke situatie te maken? Wijs uw klant er op dat hij zijn aandeel van de ervenrekening tijdig bij u opgeeft voordat u zijn aangifte IB invult. Ook zijn deel van het overige vermogen dat in de (onverdeelde) nalatenschap zit moet hij tijdig doorgeven.

In het jaar dat de nalatenschap is verdeeld tussen, en/of ter beschikking is gesteld aan, de erfgenamen, kunnen 2 situaties ontstaan:

 1. De erfgenamen heffen de rekening op: u hoeft de ervenrekening niet meer op te nemen in de aangifte IB van uw klant.
 2. De ervenrekening blijft bestaan: u moet het erfdeel van uw klant nog steeds opgeven in de aangifte IB.

Meer informatie vindt u:

Wilt u meer weten over andere (fiscale) zaken die van belang zijn na een overlijden? Kijk dan op belastingdienst.nl.

 

 

Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) centrale tegenpartij, zoals een bank, aan te pas komt. De meeste transacties in cryptovaluta vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. U kunt daar tegen betaling van regulier geld cryptovaluta aankopen of omwisselen tegen andere cryptovaluta. Mining is een andere manier om cryptovaluta te verwerven.

In het geval dat uw klant in het bezit is van cryptovaluta en deze behoren tot zijn privévermogen, dan geeft u de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari (peildatum). U gebruikt hierbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform.

Is uw klant ondernemer voor de inkomstenbelasting en ontvangt hij betalingen in cryptovaluta voor zijn diensten of leveringen? Dan moet u deze omrekenen naar euro’s. Het omgerekende bedrag rekent u tot zijn omzet. Mogelijk maakt uw klant winst of verlies bij het omwisselen. Dat komt tot uitdrukking in de winst-en-verliesrekening.

Ook als uw klant ondernemer is voor de omzetbelasting en voor zijn diensten of leveringen betalingen ontvangt in cryptovaluta, moet u deze omrekenen. Bij de btw-aangifte geeft u vervolgens het bedrag in euro's op.

Op de internetsite van de Belastingdienst vindt u meer uitleg over diverse praktijksituaties en hoe u aangifte moet doen van cryptovaluta.

 

bron: belastingdienst

Powered by OrdaSoft!